Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
  3. Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 41.599.050.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 630.748 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT            Cá nhân trong nước: 10 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 90.000 cổ phần

Trong đó:
     Tổ chức trong nước: 0 CP                Cá nhân trong nước: 90.000 CP
     Tổ chức nước ngoài: 0 CP                Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 10/12/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!