Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa     
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương
  3. Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.498.680 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 3 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.748.680 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 3.748.680 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/01/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 10/01/2020

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!