Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
  2. Địa chỉ: Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 83.302.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ ba trăm linh hai triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.213.830 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.684.830 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 5.213.830 CP           Cá nhân: 471.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/09/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!