Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV
  2. Địa chỉ: Phố Hồng Than, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
  3. Vốn điều lệ: 20.220.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 404.400 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 19 NĐT
          Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 748.400 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 748.400 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút 17/6/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!