Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
  2. Địa chỉ: Số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  3. Vốn điều lệ: 34.501.700.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.355.370 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 06 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT          Cá nhân trong nước: 05 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.784.800 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 1.776.800 CP      Cá nhân trong nước: 8000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP                   Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/4/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 05/4/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!