Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng văn III tỉnh Hà Nam do UBND Tỉnh Hà Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng văn III tỉnh Hà Nam do UBND Tỉnh Hà Nam sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Hà Nam   
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng văn III tỉnh Hà Nam
  3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
  4. Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.253.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 8 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.519.100 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 8.253.000 CP           Cá nhân: 3.266.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!