Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Giấy Việt Trì
  3. Địa chỉ: Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ
  4. Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.130.050  cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 11 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 6.390.250 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!