Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Xi măng Phú Thọ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Xi măng Phú Thọ như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Phú Thọ
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xi măng Phú Thọ
  3. Địa chỉ: Khu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ
  4. Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.295.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.295.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.295.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!