Hapharco – Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư, để thực hiện mua hoặc/và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Hapharco theo Thông báo số 52/2020/TB-Hapharco ngày 14/10/2020, Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Chi tiết như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!